Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 9 stycznia 2020 roku

zarz. nr 87/20

Prezentacja „Nasze przedszkole”

https://prezi.com/ybjpqnk2ks65/

INFORMACJE   DLA RODZICÓW  

Rekrutacja 2019 2020

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU   –  REKRUTACJA 2019 / 2020

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kryteria obowiązkowe

 

 

Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

 
    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz   oświadczenie o    samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego   rodzicem).

    Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. z 2013 r. poz.135).

 

Kryteria dodatkowe

 

 
  Obowiązek spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego.

załącznik: kopia aktu urodzenia dziecka mającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej ( w tym rolniczej) lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

załącznik: oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz.

załącznik: poświadczenie dotyczące co najmniej jednego rodzica o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Kaźmierz

np. odpis pierwszej strony rocznego „Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)” zaopatrzonego w prezentatę właściwego urzędu skarbowego za rok poprzedzający rekrutację.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego  przedszkola.

załącznik: oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola.