REKRUTACJA 2021/2022

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kaźmierz od 24.05-28.05.2021 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 148771388_3700153166732525_8563468775068943290_n-724x1024.png

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji do Przedszkola ”Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu
w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Dyrektor Przedszkola informuje że :
1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Przedszkole
„Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu ul. Nowowiejska 23 tel. 612918216 e-mail.
przedszkolehalabala@onet.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu w Kaźmierzu jest możliwy
pod adresem e-mail : iod@kazmierz.pl . Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Andraszak
3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane celem
rekrutacji dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.
a. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa oświatowego w placówce
4. Czas przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będzie trwał przez okres rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola przez okres
uczęszczania do przedszkola; a po jego zakończeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola
przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w przedszkolu
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa.
8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty uprawnione z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Dokumenty do pobrania: