Specjaliści i terapeuci

Terapia pedagogiczna
terapeuta pedagogiczny mgr Dorota Kuczyńska

Rozpoznaję i wspieram indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Prowadzę zajęcia o charakterze terapeutycznym w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi wymagającymi stymulowania i usprawniania  rozwoju psychoruchowego oraz wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju psychomotorycznego. Zajęcia prowadzę metodami aktywizującymi w formie zabawy. Staram się za każdym razem podążać za dzieckiem. Wspieram rozwój dzieci w zakresie sprawności ruchowej, rozwijam sprawność manualną, usprawniam koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową oraz  pamięć wzrokową i słuchową.  Na zajęciach  kształtuję u dzieci koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni, w schemacie ciała  i kierunkową,  myślenie logiczne i matematyczne oraz rozwijam i wspieram  otaczającym światem. Służę pomocą w zakresie usprawniania rozwoju psychoruchowego dziecka dla rodziców i nauczycieli.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK

PIĄTEK

         
Terapia logopedyczna
logopeda mgr Daria Kornacka
logopeda mgr Hanna Tomikowska


 

 

Terapia logopedyczna ma na celu korygowanie nieprawidłowej artykulacji głosek, usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju oraz rozwijanie sprawności językowej. Elementami terapii logopedycznej są: ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. Efekty terapii logopedycznej są wynikiem wspólnej pracy: logopedy, dziecka i jego rodziców.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         
zajęcia z psychologiem
psycholog mgr Sara Jankowska
psycholog mgr iwona borkowska

Czym zajmuję się jako psycholog na terenie przedszkola „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu? Wspomagam rozwój dzieci na terenie przedszkola. Służę wsparciem informacyjnym, emocjonalnym rodzicom i nauczycielom. Dzieci mogą ze mną porozmawiać o swoich kłopotach i problemach. Zajmuję się również rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci. Poszukuję przyczyn oraz możliwych do wdrożenia rozwiązań występujących u dziecka trudności wychowawczych. Z dziećmi prowadzę zajęcia indywidualne, w małej grupie oraz socjoterapeutyczne w zależności od trudności i potrzeb dziecka. 

PSYCHOLOG

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
         
 
Terapia integracji sensorycznej
terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej mgr katarzyna matuszak – radziejewska

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         
Fizjoterapia
Fizjoterapeuta mgr marlena grenda 

Rehabilitacja ruchowa z elementami Integracji Sensorycznej to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, wspomaganie rozwoju psychomotorycznego oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji precyzyjno – motorycznych. Zadaniem Integracji Sensorycznej jest dostarczenie dziecku podczas jego aktywności ruchowej kontrolowanej ilości i jakości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka.

TYFLOPEDAGOGika
Tyflopedagog mgr Dorota Mizera

Jestem tyflopedagogiem, zajmuję się wychowaniem i nauczaniem dzieci z wadami wzroku. Zasadniczym moim zadaniem jest wspomaganie w rozwoju i uczeniu się zarówno dzieci niewidomych jak i słabo widzących. Przede wszystkim niosę pomoc dzieciom słabo widzącym mobilizując je do korzystania ze swoich możliwości wzrokowych w każdej możliwej dla nich sytuacji.  Podczas zajęć stosuje wiele ćwiczeń stymulujących wzrok, w celu utrwalenia reakcji wzrokowych.  Udostępniam podopiecznym wiele pomocy również optycznych, które mają na celu ułatwić dzieciom korzystaniem z osłabionego wzroku podczas poruszania się i spędzania wolnego czasu.

TYFLOPEDAGOG

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK