Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla grup młodszych

W godzinach 8.00 – 13.00 –  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego  dzieci biorą udział w:

 • zajęciach specjalistycznych w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno –  pedagogicznej (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna, rehabilitacja, zajęcia z tyflopedagogiem);
 • zajęciach dodatkowych organizowanych na wniosek Rodziców – religia.
6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci (oddziały zbiorcze): 

 •  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy organizowane przez nauczyciela o charakterze integracyjnym,
 • słuchanie opowiadań, bajek itp.    
8.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci ( do poszczególnych oddziałów): 

 • zabawy i zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • rozmowy inicjowane przez dziecko lub nauczyciela, 
 • praca indywidualna, wyrównawcza z dziećmi.   
8.30 – 9.00  Przygotowanie do posiłku: 

 • prace porządkowe,
 •  zabiegi higieniczne, 
 •  doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu (spełnianie obowiązków dyżurnego),   
 • zabawy logopedyczne,
 • zabawy ruchowe,    
9.00 – 9.30 Śniadanie: 

 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku, 
 • prace porządkowe ( spełnianie obowiązków dyżurnego)
 •  wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze: 

 • planowane działania nauczyciela realizujące zadania programu wychowania przedszkolnego; 
 •  udział dzieci w koncertach, przedstawieniach teatralnych, okolicznościowych akademiach, uroczystościach, innych zaplanowanych wydarzeniach.
10.00 – 10.30 Zabawy i zajęcia inicjowane przez dzieci lub nauczyciela    

 • zabawy i zajęcia w małych grupach, 
 • zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe, 
 • zabawy i zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci.
10.30 – 10.45 Czynności higieniczno – sanitarne oraz czynności samoobsługowe w szatni.
10.45 – 11.45 Pobyt na powietrzu                     

 • spacery,   
 •  zabawy na placu zabaw (korzystanie ze sprzętu rekreacyjno – sportowego);
 • zabawy i gry zespołowe,   
 • obserwacje przyrodnicze.
11.45 – 12.00  Przygotowanie do posiłku                       

 • prace porządkowe,
 • zabiegi higieniczne, 
 • doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu (pełnienie obowiązków dyżurnego).
12.00 – 12.30 Posiłek – zupa                      

 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku,
 • prace porządkowe (pełnienie obowiązków dyżurnego), 
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
12.30 – 13.30  Czas odpoczynku:                       

 • czytanie dzieciom bajek, opowiadań, baśni,
 • relaksacja przy muzyce.   
13.30 – 13.45 Czynności higieniczno – sanitarne oraz czynności samoobsługowe.
13.45 – 14.00  Przygotowanie do posiłku 

 • zabiegi higieniczne,  
 • doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu (pełnienie obowiązków dyżurnego).
14.00 – 14.30 Posiłek – II danie                       

 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami;
 • prace porządkowe ( spełnianie obowiązków dyżurnego);
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
14.30 – 15.00  Rozchodzenie się dzieci do domu: 

 • zabawy i zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, itp.;
 • układanki, loteryjki obrazkowe, gry planszowe, 
 • zabawy na placu zabaw.
15.00 – 17.00  Rozchodzenie się dzieci do domu  (oddziały zbiorcze)                      

 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, 
 • układanki stolikowe, gry planszowe, 
 • zabawy  według pomysłów dzieci z udziałem (lub bez) nauczyciela, 
 • tworzenie warunków do zabaw w małych grupach, zespołach, 
 • słuchanie lub oglądanie bajek, baśni, 
 •  pobyt na świeżym powietrzu (plac zabaw).