RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest obowiązkiem Przedszkola, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Dyrektor Przedszkola informuje że :

  1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu ul. Nowowiejska 23 tel. 612918216 e-mail. przedszkolehalabala@onet.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu w Kaźmierzu jest możliwy pod adresem e-mail : iod@kazmierz.pl .Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Andraszak
  3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w przedszkolu , a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w przedszkolu
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty uprawnione z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  9. Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2019 2020